Μελέτη μεθόδων αντιμετώπισης της παχυσαρκίας με χρήση κυψελικών αυτομάτων

Thumbnail Image
Date
Authors
Ψαλλίδα, Σοφία
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Σε αυτήν την εργασία μελετάμε πώς οι αλλαγές στο κοινωνικό περιβάλλον μπορούν να επηρεάσουν την ατομική τάση για παχυσαρκία. Συγκεκριμένα, διερευνούμε εάν το κοινωνικό περιβάλλον και οι επαγόμενες αλληλεπιδράσεις μπορούν να οδηγήσουν σε ομάδες υγιών ή μη υγιών ατόμων, καθώς και στην προοπτική εξωτερικών παρεμβάσεων, όπως υγιεινή διατροφή, σωματική δραστηριότητα και αντίστροφη ψυχολογία, ως τοπικά διορθωτικά μέτρα με συνολικά θετικά αποτελέσματα. Χρησιμοποιούμε κυψελικά αυτόματα για τη μοντελοποίηση της κοινωνικής αλληλεξάρτησης σε σχέση με την παχυσαρκία. Τα κυψελικά αυτόματα παρέχουν ένα μέσο για τη σύλληψη σύνθετων φαινομένων και την παρακολούθηση της εξέλιξής τους στο χρόνο μέσω προσομοίωσης. Ένα κυψελικό αυτόματο είναι ένα αφηρημένο μοντέλο που αποτελείται από ένα ορθογώνιο πλέγμα κελιών. Σε κάθε βήμα, κάθε κελί του πλέγματος βρίσκεται σε μια συγκεκριμένη κατάσταση. Ο τρόπος με τον οποίο η κατάσταση ενός κελιού αλλάζει από το ένα βήμα στο επόμενο βήμα καθορίζεται, με κάποια έννοια "αυτόματα", σύμφωνα με την τρέχουσα κατάσταση του ίδιου του κελιού και τις τρέχουσες καταστάσεις των γειτονικών του κελιών. Για τους σκοπούς της μελέτης μας, υποθέτουμε ότι κάθε κελί φιλοξενεί είτε ένα άτομο είτε μια μικρή, κοινωνικά συνδεδεμένη ομάδα ατόμων. Σε κάθε βήμα, κάθε κελί μπορεί να βρίσκεται σε μία από τις τέσσερις πιθανές καταστάσεις, που κυμαίνονται από υγιής έως παχύσαρκη. Ωστόσο, η κοινωνική αλληλεπίδραση και η ομοφιλία, δηλαδή η αρχή ότι τείνουμε να είμαστε παρόμοιοι με τους φίλους μας, μπορούν να αλλάξουν τις καταστάσεις των κελιών καθώς εξελίσσεται ο χρόνος. Επικεντρωνόμαστε στο πώς να εκμεταλλευτούμε την υποκείμενη κοινωνική δομή, ώστε τοπικές βελτιώσεις - σωματικές (δηλαδή, υγιεινή διατροφή και σωματική δραστηριότητα) και ψυχολογικές (δηλαδή, αντίστροφη ψυχολογία) - αναβαθμίσεις να έχουν ως αποτέλεσμα βελτίωση στο σύνολο του πληθυσμού. Τα αποτελέσματα της προσομοίωσής μας δείχνουν ότι βασικοί κοινωνικοί μηχανισμοί, όπως η ομοφιλία, με τη βοήθεια της αντίστροφης ψυχολογίας μπορούν σίγουρα να περιορίσουν την παχυσαρκία και να οδηγήσουν σε συνολική βελτίωση.
Description
Keywords
Κυψελικά αυτόματα, Παχυσαρκία, Μηχανισμοί κοινωνικής αλληλοεξάρτησης, Ομοφιλία, Αντίστροφη ψυχολογία
Citation