Ανεργία επιδοτούμενη και μη στην ευρύτερη περιοχή του Αγρινίου

Thumbnail Image
Date
Authors
Μοσχολούρης, Ευάγγελος
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να μελετήσει το φαινόμενο της ανεργίας στην επικράτεια την περιφέρεια και στην ευρύτερη περιοχή του Αγρινίου η οποία παρουσιάζει αρκετές ιδιαιτερότητες (αγροτική περιοχή, χωρίς τουρισμό, με δυσκο-λία πρόσβασης, κλπ.).. Να συγκρίνει διάφορες κατηγορίες απλών ανέργων, και ειδικότερα κατηγορίες της επιδοτούμενης ανεργίας. και να εστιάσει στην επιδοτού-μενη ανεργία της ευρύτερης περιοχής του Αγρινίου Η μέθοδος που ακολουθείται είναι η άντληση στοιχείων με την βοήθεια του ΟΠΣ του ΟΑΕΔ και της ΕΣΥΕ. Στην συνέχεια τα στοιχεία ομαδοποιούνται και συγκεντρώνονται σε πίνακες ως προς το φύλο, τη διάρκεια ανεργίας, την εποχικότητα κλπ. Με τη βοήθεια του στατιστικού εργαλείου SPSS αναλύονται και γίνεται εύρεση βασικών μέτρων θέσης, διασποράς συμμετρίας και κυρτότητας. Έπειτα, γίνεται έλεγχος υποθέσεων σε διάφορες κατηγορίες ανέργων με επιστημονικές μεθόδους που παρέχει το SPSS. Υπάρχουν τέσσερις κύριες κατηγορίες ερωτημάτων που εξετάζονται: 1.Αν υπάρχουν στατιστικά σημαντικές διαφορές στο επίπεδο της ανεργίας ανάμεσα στην επικράτεια, την περιφέρεια και την ευρύτερη περιοχή του Αγρινίου (σε 4 κατηγορίες απλών εγγεγραμμένων ανέργων) 2.Αν υπάρχουν στατιστικά σημαντικές διαφορές στο επίπεδο της επιδοτούμενης ανεργίας ανάμεσα στην επικράτεια, την περιφέρεια και την ευρύτερη περιοχή του Αγρινίου (σε 3 κατηγορίες επιδοτουμένων ανέργων) 3.Αν υπάρχουν στατιστικά σημαντικές διαφορές στο επίπεδο επιδοτούμενης α-νεργίας στην περιοχή του Αγρινίου (σε 5 κατηγορίες ανέργων) 4.Αν υπάρχει στατιστικά σημαντική αλληλοεπίδραση ανάμεσα στην εποχικότητα (κοινός-εποχικός) και το φύλο (άνδρας- γυναίκα) στους επιδοτούμενους ανέργους του Αγρινίου. Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται, αναλύονται, ερμηνεύονται και αξιολογούνται ενώ παράλληλα προτείνονται λύσεις που αφορούν γενικά τη μάστιγα της ανεργίας και ειδικότερα την ευρύτερη περιοχή του Αγρινίου. Η πρωτοτυπία της παρούσης βρίσκεται στο ότι μελετάει την επιδοτούμενη ανεργία, εξετάζει τον κύκλο της ( αυ-ξομειώσεις στις εποχές ενός έτους και την εξέλιξη στα έτη) και καταλήγει σε πρω-τοεμφανιζόμενα αποτελέσματα Τέλος δίνει το έναυσμα για μελλοντικές μελέτες. Οι περιορισμοί αφορούν την αδήλωτη (μαύρη) εργασία ή την εγγραφή στις καταστά-σεις του ΟΑΕΔ για τα κοινωνικά επιδόματα. Η σύγκριση της ανεργίας αφορά ένα σχετικά μικρό διάστημα 8 ετών (2009-2017) και της επιδοτούμενης 12 μή-νες(Απρίλιος 2017 με Μάρτιο 2018). Και τέλος υπάρχει αντικειμενική δυσκολία μέτρησης της ανεργίας λόγω της ασάφειας των ορίων μεταξύ αυτής και της απασ-χόλησης
Description
Keywords
Ανεργία, Επιδοτούμενη ανεργία, Κοινός άνεργος, Εποχική απασχόληση, Μέτρα θέσης, Στατιστικά σημαντικός, Αρχική υπόθεση, Εναλλακτική υπόθεση
Citation