Η επίδραση της ταχύτητας ομιλίας σε δοκιμασίες λέξεων και λεξικών αλληλουχιών : δεδομένα από άνδρες ομιλητές

datacite.contributor.RelatedPersonΜίχου, Αιμιλία
datacite.contributor.RelatedPersonΤρίμμης, Νικόλαος
datacite.contributor.SupervisorΠαπακυρίτσης, Ιωάννης
dc.contributor.authorΣερέτη, Κωνσταντίνα
dc.contributor.otherSereti, Konstantina
dc.date.accessioned2023-09-19T09:12:51Z
dc.date.available2023-09-19T09:12:51Z
dc.date.issued2023-09-18
dc.degreegraduateThesis
dc.description.abstractΗ παρούσα ερευνητική εργασία πραγματοποιήθηκε με στόχο την δημιουργία ενός μέτρου σύγκρισης μεταξύ τυπικού πληθυσμού και ασθενών με απραξία, το οποίο θα χρησιμοποιείται κατά την αξιολόγηση των δεύτερων και θα περιλαμβάνει δοκιμασίες επανάληψης λέξεων αυξανόμενης πολυπλοκότητας σε συνθήκες εναλλαγής ταχύτητας. Προκειμένου να επιτευχθεί αυτό, συλλέχθηκαν δεδομένα από 21 άνδρες, εντός του ηλικιακού φάσματος 40-70 ετών. Όλοι τους ήταν φυσικοί ομιλητές της Ελληνικής, χωρίς ιστορικό νευρολογικής, αισθητηριακής ή άλλης διαταραχής με επίπτωση στην επικοινωνία τους. Τα δεδομένα προέρχονταν από τις λεκτικές παραγωγές των συμμετεχόντων κατά την επανάληψη μεμονωμένων λέξεων και λέξεων σε τριάδες, διαχωρισμένες σε λίστες αυξανόμενης φωνοτακτικής πολυπλοκότητας και μεγέθους. Τα άτομα που συμμετείχαν καλούνταν να ακούσουν ηχογραφημένη κάθε λέξη ή τριάδα λέξεων και να την επαναλάβουν, αρχικά στην κανονική ταχύτητα ομιλίας τους, στη συνέχεια γρήγορα και τέλος αργά. Τα δεδομένα από την παραπάνω διαδικασία αναλύθηκαν στο Praat και υπολογίστηκαν, για κάθε εκφορά: οι ταχύτητες άρθρωσης και ομιλίας, η διάρκεια και ο αριθμός των παύσεων, το είδος, ο αριθμός και η κατανομή των λαθών και των δυσρυθμιών που εντοπίστηκαν στις παραγωγές των τυπικών ομιλητών. Από τα παραπάνω προέκυψαν οι μετρήσεις των σχετικών και απόλυτων τιμών αύξησης και μείωσης της ταχύτητας ανά συνθήκη, καθώς και το πλήθος των λέξεων και των τριπλετών που εμφάνισαν κατάλληλη αύξηση ή μείωση ποσοτικά, αλλά και επαρκεί αύξηση ή μείωση της ταχύτητας παραγωγής τους ώστε να γίνεται ακουστικά αντιληπτή. Τα αποτελέσματα της ανάλυσης έδειξαν μεγαλύτερα ποσά μείωσης απ’ ο,τι αύξησης, τόσο σχετικής όσο και απόλυτης, στις λίστες μεμονωμένων λέξεων, ενώ στις λίστες τριπλετών τα ποσά αύξησης ήταν μεγαλύτερα από αυτά της μείωσης. Πιθανώς λόγω του χρόνου που απαιτείται εξαιτίας του μεγέθους της εκφοράς των τριπλετών, ενώ τα διαλεκτικά χαρακτηριστικά των συμμετεχόντων καθιστούσαν την κανονική τους ταχύτητα ήδη επαρκώς επιταχυμένη κατά την παραγωγή των λέξεων σςε απομόνωση, με αποτέλεσμα να μην υπάρξει μεγάλο ποσό αύξησης κατά την εκφορά των μεμονωμένων λέξεων. Επίσης, οι κατάλληλα μειωμένες λέξεις ήταν περισσότερες και στις λίστες μονών λέξεων και λέξεων σε τριάδες σε σχέση με τις κατάλληλα αυξημένες, στις οποίες, επίσης, δεν φάνηκε επίδραση της πολυπλοκότητας . Ομοίως και οι επαρκώς μειωμένες, ώστε να γίνεται αισθητή η μείωση στην ταχύτητα παραγωγής τους, είναι περισσότερες από τις επαρκώς αυξημένες, με την πολυπλοκότητα να επιδρά καθώς φαίνεται επαρκείς εναλλαγές ταχύτητας να συμβαίνουν κατά πλειοψηφία στις λίστες τριπλετών. Στις αυξομειώσεις των ταχυτήτων άρθρωσης και ομιλίας δεν φάνηκε να επιδρά η ηλικία των συμμετεχόντων. Έπαιξε, όμως, σημαντικό ρόλο ο αριθμός και η διάρκεια των παύσεων στην παραγωγή των τριπλετών. Συγκεκριμένα, η αύξηση των τιμών τους λειτουργούσε υποστηρικτικά στην μείωση της ταχύτητας ομιλίας και η μείωσή τους στην αύξηση της ταχύτητας. Τέλος, για τα λάθη και τις δυσρυθμίες που παρήγαγαν οι συμμετέχοντες διαπιστώθηκε πως η συχνότητα εμφάνισης των διαφόρων τύπων λαθών και δυσρυθμιών ακολουθούσε την σειρά πολυπλοκότητας με περισσότερα λάθη σε πιο πολύπλοκες λέξεις. Η κατανομή των λαθών παρέκλινε, σε κάποιες περιπτώσεις, από το αναμενόμενο ότι στην γρήγορη συνθήκη ταχύτητας θα συνέβαιναν τα περισσότερα. Αντίθετα με τις δυσρυθμίες, που η κατανομή τους συμφωνούσε με το παραπάνω. Τέλος, η κόπωση λόγω της ποσότητας και της διάρκειας των εκφορών φάνηκε να επηρεάζει τα αποτελέσματα, όπως αναμενόταν.
dc.description.translatedabstractThe present research was conducted with the aim of creating a measure of comparison between the typical population and patients with apraxia, which would be used in the evaluation of the latter and would include word repetition tasks of increasing complexity under conditions of speed alteration. To achieve this goal, data were collected from 21 male participants within the age range of 40-70 years. All of them were native Greek speakers without a history of neurological, sensory, or other disorders affecting their communication abilities. The data were obtained from the verbal productions of the participants during the repetition of individual words and words in triads, separated into lists of increasing phonotactic complexity and length. Participants were required to listen to each word or triad of words recorded and then repeat it, initially at their normal speaking rate, followed by a fast rate, and finally a slow rate. The data from the above process were analyzed using Praat, and the following measurements were calculated for each utterance: articulation and speech rates, duration, the number of pauses, the type, number, and distribution of errors and disfluencies found in the productions of typical speakers. From these analyses, measurements of relative and absolute speed increase and decrease under different conditions were derived, as well as the number of words and triads that showed an appropriate increase or decrease quantitatively, as well as a noticeable change in production speed to make it acoustically perceptible. The results of the analysis revealed greater decreases than increases, both relative and absolute, in the lists of individual words. However, in the lists of triads, the increases were greater than the decreases. This could possibly be attributed to the time required due to the length of the triad utterances, whereas the dialectal characteristics of the participants may have already accelerated their normal speech rates during the production of isolated words, resulting in a limited increase in speed. Additionally, appropriately decreased words were more numerous in both the lists of single words and triads compared to appropriately increased words, where the complexity did not seem to have an impact. Similarly, sufficiently decreased words to make the decrease in speed noticeable were more numerous than sufficiently increased words, indicating that sufficient speed alterations mainly occurred in the lists of triad words. Regarding the variations in articulation and speech rates, age did not appear to have an impact on the participants. However, the number and duration of pauses in the production of triads played a significant role. Specifically, increasing their values had a supportive effect on decreasing speech rate, while decreasing them contributed to increasing the rate. Finally, with respect to the errors and disfluencies produced by the participants, it was observed that the frequency of occurrence of different types of errors and disfluencies followed the complexity sequence, with more errors occurring in more complex words. The distribution of errors, in some cases, deviated from the expected pattern that most errors would occur under fast speech conditions. This was contrary to disfluencies, where the distribution was consistent with the above pattern. In conclusion, fatigue due to the quantity and duration of utterances appeared to influence the results, as expected.
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10889/25652
dc.language.isoel
dc.rightsAttribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/us/*
dc.subjectΤαχύτητα άρθρωσης
dc.subjectΤαχύτητα ομιλίας
dc.subjectΑπραξία
dc.subjectΑξιολόγηση
dc.subjectΦωνολογικά λάθη
dc.subjectΔυσρυθμίες
dc.subjectΤυπικοί ομιλητές
dc.subject.alternativeArticulation rate
dc.subject.alternativeSpeech rate
dc.subject.alternativeApraxia
dc.subject.alternativeAssessment
dc.subject.alternativePhonological errors
dc.subject.alternativeDisfluencies
dc.subject.alternativeTypical speakers
dc.titleΗ επίδραση της ταχύτητας ομιλίας σε δοκιμασίες λέξεων και λεξικών αλληλουχιών : δεδομένα από άνδρες ομιλητές
dc.title.alternativeThe effect of speech rate on word and lexical sequence tasks : data from male speakers.
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Thumbnail Image
Name:
Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΟΜΙΛΙΑΣ ΣΕ ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ ΛΕΞΕΩΝ ΚΑΙ ΛΕΞΙΚΩΝ ΑΛΛΗΛΟΥΧΙΩΝ-ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΕΛΛΗΝΟΦΩΝΟΥΣ ΑΝΔΡΕΣ ΟΜΙΛΗΤΕΣ.pdf
Size:
490.37 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
License bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
license.txt
Size:
5.02 KB
Format:
Item-specific license agreed upon to submission
Description: