Η προστασία των προσωπικών δεδομένων στο πλαίσιο της κοινωνικής ασφάλισης. Η περίπτωση του e-ΕΦΚΑ

Thumbnail Image
Date
2023-05-24
Authors
Βασιλείου, Σοφία
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Εισαγωγή: Η παρούσα διπλωματική εργασία εστιάζει στο θέμα της προστασίας των προσωπικών δεδομένων στο πεδίο της κοινωνικής ασφάλισης υπό το πρίσμα του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ), ο οποίος συλλέγει και επεξεργάζεται τεράστιο όγκο δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Σύμφωνα με βιβλιογραφική ανασκόπηση, η νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, καλύπτει τομείς της οικονομικής, κοινωνικής, διοικητικής και ιδιωτικής δράσης, ενώ συνδέεται άμεσα με την εξέλιξη των Τεχνολογιών της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ). Κατά συνέπεια, η εφαρμογή του νομοθετικού πλαισίου του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΓΚΠΔ) αφορά και τον τομέα της κοινωνικής ασφάλισης. Σκοπός: Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται ο ΓΚΠΔ και ειδικότερα η έννοια των προσωπικών δεδομένων και το κανονιστικό πλαίσιο που διέπει την τήρηση, την επεξεργασία και την προστασία τους και γίνεται μια συνοπτική αναφορά στην κοινωνική ασφάλιση και την ηλεκτρονική διακυβέρνηση, προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος της μελέτης αυτής, που είναι η διερεύνηση της πολιτικής της προστασίας των προσωπικών δεδομένων στον e-ΕΦΚΑ. Συμπεράσματα: Η προστασία των προσωπικών δεδομένων αποτελεί ένα καίριο και ευαίσθητο ζήτημα, που επηρεάζει όλους τους τομείς, όπως και τον τομέα της κοινωνικής ασφάλισης. Η διαμόρφωση σαφούς πολιτικής προστασίας προσωπικών δεδομένων αποτελεί ταυτόχρονα υποχρέωση, πρόκληση και ευκαιρία για κάθε φορέα. Στον e-ΕΦΚΑ παρατηρούνται ελλείψεις και κενά στην εφαρμογή της νομοθεσίας των προσωπικών δεδομένων , δεν έχει πραγματοποιηθεί ολοκληρωμένη δράση συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις του ΓΚΠΔ, ενώ απουσιάζει και η απαιτούμενη ενημέρωση και εκπαίδευση του προσωπικού σε θέματα προστασίας προσωπικών δεδομένων.
Description
Keywords
Προστασία προσωπικών δεδομένων, Κοινωνική ασφάλιση, e-ΕΦΚΑ, Ψηφιακή διακυβέρνηση, Ψηφιακός μετασχηματισμός e-ΕΦΚΑ
Citation