Μελέτη αποδοτικότητας ψηφιακής διαφήμισης

Thumbnail Image
Date
2024-02-05
Authors
Φρούντας, Λάμπρος
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Η παρούσα διπλωματική εργασία έχει ως σκοπό την ανάλυση των μεθόδων ελέγχου της αποδοτικότητας στο ψηφιακό μάρκετινγκ. Αρχικά γίνεται διαχωρισμός των εννοιών των μετρικών και των βασικών δεικτών αποδοτικότητας (KPI’s) και στη συνέχεια γίνεται ανάλυση των πιο διαδομένων μετρικών και κατηγοριοποίηση ανά τεχνική μάρκετινγκ. Στη συνέχεια γίνεται αναφορά στα μοντέλα κοστολόγησης των ψηφιακών εκστρατειών και κατηγοριοποίηση των βασικότερων δεικτών αποδοτικότητας με βάση τα στάδια στο ταξίδι του καταναλωτή. Έπειτα γίνεται αξιολόγηση μιας πραγματικής εκστρατείας με βάση τους δείκτες που αναλύθηκαν. Τέλος αναλύεται η έρευνα που έγινε για τη χρήση και αξιολόγηση των μετρικών αποδοτικότητας στο ψηφιακό μάρκετινγκ και τα συμπεράσματα που προέκυψαν από αυτήν.
Description
Keywords
Βασικοί δείκτες αποδοτικότητας, Μοντέλα κοστολόγησης, Ταξίδι του καταναλωτή, Τεχνικές μάρκετινγκ
Citation