Πληροφοριακά συστήματα στη διοίκηση εκπαίδευσης : η περίπτωση του myschool ως παράδειγμα ψηφιακής διακυβέρνησης

Loading...
Thumbnail Image

Date

2024-05-30

Authors

Πέτρου, Παναγιώτα

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Abstract

Η ραγδαία ανάπτυξη των Πληροφοριακών Συστημάτων Διοίκησης αντικατοπτρίζει την αυξανόμενη ανάγκη και τη σημασία που αποδίδεται στην ενσωμάτωση της τεχνολογίας στους εκπαιδευτικούς οργανισμούς. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, να αναπτυχθούν και να εισαχθούν στη χώρα μας, Εκπαιδευτικά Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης με σκοπό την επίτευξη βελτιωμένης διαχείρισης, αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας σε διάφορους τομείς της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Τα τελευταία δέκα χρόνια τέθηκε σε χρήση το Πληροφοριακό Σύστημα «myschool», με υποχρεωτική την λειτουργία του για όλες τις σχολικές μονάδες και τις δομές εκπαίδευσης. Το Σύστημα συνεχώς αναβαθμίζεται, διορθώνεται και εμπλουτίζεται με νέες λειτουργίες, στοχεύοντας στον επαναπροσδιορισμό των αναγκών του και στη βελτίωση της αλληλεπίδρασής του με τους χρήστες. Ο στόχος της παρούσας εργασίας είναι να ερευνήσει, σύμφωνα με τις απόψεις των διευθυντών σχολικών μονάδων, τις δυνατότητες που παρέχει το πληροφοριακό σύστημα myschool καθώς και τον βαθμό χρήσης και αξιοποίησης αυτών. Έπειτα από την βιβλιογραφική ανασκόπηση, υλοποιήθηκε ποσοτική έρευνα με την βοήθεια ερωτηματολογίου σε ηλεκτρονική μορφή, το οποίο προωθήθηκε στους διευθυντές των δημοτικών σχολείων του Νομού Αχαΐας. Από την στατιστική ανάλυση των δεδομένων των 86 συμπληρωμένων ερωτηματολογίων, φαίνεται πως οι ερωτώμενοι θεωρούν το myschool εύχρηστο και φιλικό και πιστεύουν πως βελτιώνει τη ροή πληροφοριών από και προς τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης. Σημαντικό επίσης είναι και το πρόβλημα που αναδείχθηκε, σχετικά με τη ταυτόχρονη τήρηση χειρόγραφου συστήματος, με αποτέλεσμα να θεωρούν οι διευθυντές πως το νέο αυτό πληροφοριακό σύστημα επιβαρύνει τα διοικητικά καθήκοντα.

Description

Keywords

Πληροφοριακά συστήματα, Διοίκηση εκπαίδευσης

Citation