Αξιολόγηση πληροφοριακών συστημάτων με χρήση του μοντέλου DeLone & McLean : μελέτη περίπτωσης αξιολόγησης του πληροφοριακού συστήματος κρατικών ενισχύσεων

Loading...
Thumbnail Image

Date

2024-06-07

Authors

Μαρλαφέκας, Πλάτων

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Abstract

Η παρούσα διπλωματική εργασία αξιολογεί την αποτελεσματικότητα του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) υπό το πρίσμα του μοντέλου DeLone και McLean, ενός ευρέως αναγνωρισμένου πλαισίου αξιολόγησης πληροφοριακών συστημάτων. Η μελέτη χρησιμοποίησε ένα δομημένο ερωτηματολόγιο που διανεμήθηκε σε 115 χρήστες, καταγράφοντας τις αντιλήψεις τους σε έξι βασικές διαστάσεις: ποιότητα συστήματος, ποιότητα πληροφοριών, ποιότητα υπηρεσιών, ποιότητα χρήσης, συνολική ικανοποίηση και καθαρά οφέλη. Η ανάλυση, χρησιμοποιώντας περιγραφικά στατιστικά στοιχεία και μοντέλα παλινδρόμησης, αναδεικνύει σημαντικές σχέσεις μεταξύ αυτών των διαστάσεων και της συνολικής ικανοποίησης των χρηστών. Συγκεκριμένα, η ποιότητα του συστήματος και η ποιότητα των πληροφοριών αναδείχθηκαν ως ισχυροί προγνωστικοί παράγοντες της ικανοποίησης των χρηστών, υπογραμμίζοντας τον κρίσιμο ρόλο τους στην αποτελεσματικότητα του συστήματος. Η μελέτη αποκάλυψε επίσης ότι, ενώ η ποιότητα της χρήσης δεν ήταν σημαντικός προγνωστικός παράγοντας ικανοποίησης, υποδεικνύοντας πιθανή επάρκεια στη χρηστικότητα του συστήματος, οι βελτιώσεις στην προσβασιμότητα των πληροφοριών και την ανταπόκριση του συστήματος θα μπορούσαν να βελτιώσουν περαιτέρω την εμπειρία των χρηστών. Τα ευρήματα προσφέρουν αξιοποιήσιμες πληροφορίες για τη βελτιστοποίηση των πληροφοριακών συστημάτων εντός των οργανωτικών ρυθμίσεων, εστιάζοντας σε στοχευμένες βελτιώσεις που ευθυγραμμίζονται με τις ανάγκες των χρηστών και τους οργανωτικούς στόχους. Αυτή η έρευνα συμβάλλει στον ακαδημαϊκό λόγο για την αξιολόγηση του πληροφοριακού συστήματος εφαρμόζοντας το μοντέλο DeLone και McLean σε ένα πρακτικό, οργανωτικό πλαίσιο και παρέχει μια βάση για μελλοντικές μελέτες για τη διερεύνηση αυτών των διαστάσεων σε ποικίλα περιβάλλοντα.

Description

Keywords

Αξιολόγηση πληροφοριακών συστημάτων, Ικανοποίηση χρηστών, Ποιότητα συστήματος, Ποιότητα πληροφοριών, Ποιότητα υπηρεσιών

Citation