Δεξιότητες ζωής και επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης

Loading...
Thumbnail Image

Date

2024-05-27

Authors

Καραλή, Αικατερίνη

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Abstract

Αν και η εμπειρία συνιστά μια σημαντική παράμετρο γνώσης, η μάθηση και η εκπαίδευση συνδέονται σχεσιακά βάσει της συνειδητής και συγκροτημένης συμμετοχής του ατόμου σε ένα μαθησιακό πλαίσιο που έχει σχεδιαστεί από έναν φορέα. Η ρητορική για την επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών, που υποστασιοποιείται από ποικίλους παράγοντες, συσχετίσεις και δυναμικές, επικεντρώνεται στην επαρκή ανταπόκρισή του σε νέους ρόλους, αρμοδιότητες, προκλήσεις και διευρυμένες αλλαγές που επιφέρουν τη δυνατότητα ορθού χειρισμού και ευελιξίας με την επενέργεια των Δεξιοτήτων Ζωής τόσο σε προσωπικό, όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο. Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να διερευνήσει την επίδραση των Δεξιοτήτων Ζωής στην επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.Για τη διεξαγωγή της εμπειρικής έρευνας έγινε χρήση του ανώνυμου γραπτού ερωτηματολογίου αυτοαναφοράς με δείγμα 126 εν ενεργεία εκπαιδευτικών. Η επεξεργασία των δεδομένων έγινε με το στατιστικό πακέτο IBM Statistics (version 25) και αξιοποιήθηκαν οι στατιστικοί δείκτες: One Way Anova και Pearson Correlation. Μέσω των αποτελεσμάτων της έρευνας απαντήθηκαν τα βασικά ερευνητικά ερωτήματα και επετεύχθη ο κύριος σκοπός της μελέτης. Οι διαπιστώσεις μας αναφορικά με το θέμα μας, ως απόρροια των διερευνήσεων και των στοχευμένων αναζητήσεων, μέσω της επεξεργασίας και στατιστικής ανάλυσης των αποτελεσμάτων και κατόπιν της συνεκτίμησής τους με τα πορίσματα συναφών ερευνών, ανέδειξαν την ισχυρή συσχέτιση των Δεξιοτήτων Ζωής με την επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών.

Description

Keywords

Εκπαιδευτικοί, Δεξιότητες ζωής, Επαγγελματική ανάπτυξη, Κίνητρα και εμπόδια επαγγελματικής ανάπτυξης

Citation