Μοριακή μέθοδος ελέγχου της αυθεντικότητας του ελαιολάδου

Φόρτωση...
Μικρογραφία εικόνας

Ημερομηνία

2024-04-25

Συγγραφείς

Μπέλλου, Νικολέτα

Τίτλος Εφημερίδας

Περιοδικό ISSN

Τίτλος τόμου

Εκδότης

Περίληψη

Τις τελευταίες δεκαετίες έχει αναπτυχθεί μεγάλος αριθμός αναλυτικών μεθόδων για την ανίχνευση της νοθείας του ελαιολάδου από άλλα φυτικά έλαια. Οι κύριες κατηγορίες περιλαμβάνουν χρωματογραφικές και φασματοσκοπικές μεθόδους όπως HPLC, GC, NMR, FT-IR και MS. Οι αναλύτες όμως, που ανιχνεύονται με αυτές τις μεθόδους είναι χημικά συστατικά (μεταβολίτες), των οποίων η συγκέντρωση και η δομή μπορεί να διαφέρει μεταξύ των ποικιλιών, των γεωγραφικών περιοχών ανάπτυξης και των περιβαλλοντικών και καιρικών συνθηκών. Αυτό έχει προκαλέσει αυξανόμενο ενδιαφέρον για την ανάπτυξη μοριακών μεθόδων, καθώς η αλληλουχία DNA του φυτικού ελαίου συνδέεται αποκλειστικά με το είδος ή τις ποικιλίες και δεν επηρεάζεται από περιβαλλοντικούς παράγοντες. Οι βιοαισθητήρες αποτελούν μία από τις νεότερες και πιο καινοτόμες στρατηγικές ανίχνευσης νοθείας ελαιόλαδου με άλλα φυτικά έλαια. Στην παρούσα μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία, αναπτύχθηκε μία νέα μοριακή μέθοδος που επιτρέπει την ανίχνευση νοθείας ελαιόλαδου από άλλα φυτικά έλαια. Η μέθοδος περιλαμβάνει τρία στάδια: την απομόνωση DNA από πέντε είδη φυτικών ελαίων, την ενίσχυση ειδικών αλληλουχιών με PCR χρησιμοποιώντας μείγμα ειδικών για κάθε φυτικό έλαιο εκκινητών και τέλος, την ανίχνευση των προϊόντων της PCR με πολλαπλό βιοαισθητήρα τύπου ταινίας ξηρών αντιδραστηρίων. Η ύπαρξη νοθείας επιβεβαιώνεται από την εμφάνιση ερυθρής κηλίδας στο σημείο της ζώνης δοκιμασίας όπου έχουν ακινητοποιηθεί ολιγονουκλεοτιδικοί ανιχνευτές αναγνώρισης του συγκεκριμένου είδους νοθείας. Αρχικά, διερευνήθηκε η εκλεκτικότητα της αντίδρασης PCR και βελτιστοποιήθηκαν οι συνθήκες διάκρισης των φυτικών ελαίων τόσο της PCR, όσο και του βιοαισθητήρα. Έπειτα, μελετήθηκαν τρεις τύποι ανίχνευσης νοθείας ελαιολάδου (διπλή, τριπλή και πολλαπλή) με την ανάπτυξη βιοαισθητήρα ξηρών αντιδραστηριών. Ο προτεινόμενος βιοαισθητήρας DNA είναι ειδικός, απλός στον σχεδιασμό και στη χρήση του και παρέχει γρήγορα αποτελέσματα (15-20 min). Εμφάνισε πολύ καλή ανιχνευσιμότητα, ικανότητα να ανιχνεύει ποσοστά νοθείας μόλις 5% για τα έλαια σησαμιού, σόγιας και ηλίανθου και έως 10% για το καλαμποκέλαιο. Τέλος, παρουσίασε εξαιρετική επαναληψιμότητα σε όλους τους τύπους ανίχνευσης νοθείας ελαιολάδου με αρκετά χαμηλές τιμές %CV.

Περιγραφή

Λέξεις-κλειδιά

Νοθεία ελαιολάδου, Πολλαπλή PCR, Ειδικοί εκκινητές για κάθε φυτικό έλαιο, Βιοαισθητήρες τύπου ταινίας ξηρών αντιδραστηρίων, Νανοσωματίδια χρυσού

Παραπομπή