Φωτοβολταϊκή εγκατάσταση σε εργοστασιακή μονάδα με ενεργειακό συμψηφισμό

Loading...
Thumbnail Image

Date

2023-09

Authors

Τζουράς, Θωμάς

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Abstract

Η παρούσα διπλωματική εργασία πραγματεύεται την εφαρμογή του νομικού πλαισίου του ενεργειακού συμψηφισμού σε ένα από τα τρία εργοστάσια της εταιρείας «Πίνδος» για τα οποία συλλέχθηκαν δεδομένα. Πιο συγκεκριμένα, ο στόχος είναι η εύρεση του καταλληλότερου εργοστασίου, από τα τρία διαθέσιμα για την τοποθέτηση φωτοβολταϊκών στη στέγη του υπό τον κανονισμό του ενεργειακού συμψηφισμού και ο καθορισμός κρίσιμων παραμέτρων της επένδυσης αυτής, όπως είναι το αρχικό κόστος αυτής, το σταθμισμένο κόστος ενέργειας, ο χρόνος απόσβεσής της αλλά και ποιος είναι ο καλύτερος συνδυασμός υλικού κατασκευής και τεχνολογίας στήριξης των πλαισίων βάσει συνολικού κόστους και χρόνου απόσβεσης. Αρχικά, γίνεται εισαγωγή στην σημασία της ηλεκτρικής ενέργειας στο σημερινό σύγχρονο κόσμο. Επίσης, αναλύονται βασικές έννοιες του ενεργειακού συμψηφισμού ενώ παρουσιάζεται και το νομικό πλαίσιο αυτού. Ακόμα, γίνεται εκτενής αναφορά στα υλικά κατασκευής φωτοβολταϊκών κυττάρων, στους τρόπους στήριξής τους αλλά και στην τοποθέτηση και ενσωμάτωση πλαισίων σε κτήρια. Έπειτα, ακολουθεί διεξοδική περιγραφή του τρόπου λειτουργίας και υπολογισμού των αποτελεσμάτων του προγράμματος PVGIS, τ’ οποίο και χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό της παραγόμενης ενέργειας από διάφορες φωτοβολταϊκές διαμορφώσεις. Μετά από αυτό, αναλύεται η μεθοδολογία για την επιλογή του καταλληλότερου εργοστασίου από τα τρία της εταιρείας «Πίνδος», στ’ οποίο συμφέρει περισσότερο η τοποθέτηση φωτοβολταϊκών πλαισίων υπό το καθεστώς του ενεργειακού συμψηφισμού. Όπως προκύπτει από την ανάλυση των δεδομένων, το κτήριο των ψυκτικών εγκαταστάσεων είναι το καταλληλότερο, καθώς διαθέτει περισσότερο χώρο για την τοποθέτηση φωτοβολταϊκών πλαισίων και με καλύτερο προσανατολισμό προς το Νότο. Στη συνέχεια, προσεγγίζεται το αρχικό κόστος της επένδυσης σε €/KW για όλες τις υπό εξέταση περιπτώσεις, ενώ ακολουθεί η κοστολόγηση των αρχικών επενδύσεων, ο υπολογισμός των σταθμισμένων κοστών ενέργειας για κάθε φωτοβολταϊκή διαμόρφωση και εκτελείται σύγκριση μεταξύ των αποτελεσμάτων που προκύπτουν. Τέλος, η διπλωματική εργασία ολοκληρώνεται με την παρουσίαση των τελικών συμπερασμάτων. Σύμφωνα με αυτά, η λύση η οποία προτείνεται στο υπό εξέταση ζήτημα, είναι η τοποθέτηση φωτοβολταϊκών πλαισίων μονοκρυσταλλικού πυριτίου υπό βέλτιστη κλίση, καθώς έτσι παράγεται η περισσότερη ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας από όλες τις εξεταζόμενες περιπτώσεις, ενώ παράλληλα προσφέρει το μεγαλύτερο οικονομικό κέρδος στον επενδυτή σε βάθος εικοσιπενταετίας.

Description

Keywords

Ενεργειακός συμψηφισμός, Φωτοβολταϊκά πλαίσια, Κόστος εγκατάστασης φωτοβολταϊκών, Σταθμισμένο κόστος ενέργειας

Citation