Ανάλυση του κλάδου αυγοπαραγωγικών επιχειρήσεων στην Ελλάδα

Loading...
Thumbnail Image

Date

Authors

Παπαϊωάννου, Μαρία

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Abstract

Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η ανάλυση του κλάδου των Αυγοπαραγωγικών Επιχειρήσεων στην Ελλάδα με τη χρήση αριθμοδεικτών και η σύγκριση των αποτελεσμάτων με τον κλάδο αγροτικών προϊόντων στην Ελλάδα. Στην εργασία παρουσιάζεται ο κλάδος παραγωγής αυγών στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Ακολουθεί ανάλυση των μεγαλύτερων εταιριών του κλάδου με βάση τον κύκλο εργασιών τους, καθώς και η ανάλυση με χρήση αριθμοδεικτών βασισμένοι στα στοιχεία των ισολογισμών και των αποτελεσμάτων χρήσης των εταιρειών. Οι εταιρείες που αναλύονται είναι οι: ΑΒΓΑ ΒΛΑΧΑΚΗ, ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Α.Ε. – ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΑ ΑΥΓΑ, ΣΚΟΥΡΤΗΣ, Π. Α.Β.Ε.Ε., ΤΣΑΟΥΣΗΣ, Χ. Β. - ΕΥΡΩΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ, ΑΦΟΙ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗ - ΑΥΓΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ και ΧΡΥΣΑ ΑΥΓΑ Α.Ε. Στην παρούσα μελέτη φαίνεται ότι υπάρχει σχετικά μεγάλη συγκέντρωση της παραγωγής αφού υπάρχουν 740 επιχειρήσεις παραγωγής αυγών συστηματικής εκτροφής από τις οποίες οι 16 συγκεντρώνουν το 40% της αγοράς. Οι περισσότερες από αυτές είναι καθετοποιημένες μονάδες οι οποίες, εκτός από την παραγωγή αυγών, εκκολάπτουν τους νεοσσούς που θα χρησιμοποιηθούν στην παραγωγή, παρασκευάζουν σε δικές τους εγκαταστάσεις τις τροφές ενώ επεξεργάζονται την κοπριά των ορνίθων για παραγωγή αζωτούχων λιπασμάτων. Σημαντική είναι η χωρική πτηνοτροφία από οικόσιτες όρνιθες σε όλη την Ελλάδα η οποία αποτελεί το 30% της συνολικής παραγωγής αυγών στην Ελλάδα. Επίσης η εγχώρια παραγωγή καλύπτει το μεγαλύτερο μέρος των αναγκών της Ελλάδας (84,8% της ζήτησης). Από την ανάλυση των αριθμοδεικτών προκύπτει ότι πρόκειται για έναν κλάδο με μεγάλη ρευστότητα συγκρινόμενη με τη ρευστότητα του κλάδου της βιομηχανίας αγροτικών προϊόντων. Το περιθώριο κέρδους, τόσο το μικτό όσο και το καθαρό, των περισσότερων επιχειρήσεων είναι πάνω από τον κλάδο που σημαίνει ότι οι επιχειρήσεις μπορούν να πραγματοποιούν κέρδη με χαμηλά κόστη παραγωγής.

Description

Keywords

Αυγά, Όρνιθες, Νεοσσοί, Πτηνοτροφία, Αυγοπαραγωγικές επιχειρήσεις, Αριθμοδείκτες

Citation