Διερεύνηση της επίδρασης της επιχειρηματικής ευφυΐας (BI) στην ποιότητα λήψης αποφάσεων σε διάφορα επίπεδα διοίκησης : μια μελέτη περίπτωσης του ΕΦΕΠΑΕ

Loading...
Thumbnail Image

Date

2024-05-20

Authors

Βγενοπούλου, Σταυρούλα

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Abstract

Η παρούσα διπλωματική εργασία διερευνά τον αντίκτυπο των συστημάτων Business Intelligence (BI), και συγκεκριμένα του Microsoft Power BI, στην ποιότητα λήψης αποφάσεων σε διάφορα επίπεδα διοίκησης εντός του ΕΦΕΠΑΕ, μιας αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας που ασχολείται με τη διαχείριση δράσεων κρατικών ενισχύσεων. Μέσω μιας ολοκληρωμένης ανάλυσης που περιλαμβάνει τον έλεγχο υποθέσεων και τα μοντέλα παλινδρόμησης, η μελέτη στοχεύει να γεφυρώσει το υπάρχον κενό στη βιβλιογραφία παρέχοντας εμπειρικά στοιχεία σχετικά με την αποτελεσματικότητα των εργαλείων BI στην ενίσχυση των στρατηγικών, τακτικών και επιχειρησιακών διαδικασιών λήψης αποφάσεων. Τα ευρήματα της έρευνας δείχνουν μια σημαντική θετική συσχέτιση μεταξύ της χρήσης του Power BI και της ποιότητας των στρατηγικών και τακτικών αποφάσεων μεταξύ των ανώτερων και μεσαίων στελεχών, αντίστοιχα. Ωστόσο, ένας λιγότερο έντονος αντίκτυπος παρατηρήθηκε σε επιχειρησιακό επίπεδο μεταξύ των κατώτερων στελεχών, υποδηλώνοντας διακύμανση στην αποτελεσματικότητα του BI σε διαφορετικά επίπεδα διαχείρισης. Η μελέτη υπογραμμίζει τη σημασία της προσαρμοσμένης εφαρμογής και εκπαίδευσης BI για την κάλυψη των ειδικών αναγκών κάθε ομάδας διαχείρισης, μεγιστοποιώντας έτσι τα οφέλη των συστημάτων BI στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων του οργανισμού.

Description

Keywords

Επιχειρηματική ευφυΐα, Λήψη αποφάσεων, Στρατηγικές αποφάσεις, Τακτικές αποφάσεις, Επιχειρησιακές αποφάσεις

Citation