Έκφραση ιντερλευκίνης 8 σε γηρασμένα και καρκινικά κύτταρα

Thumbnail Image
Date
2023-03-29
Authors
Καβελλάρη, Μαρίνα
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Η ιντερλευκίνη 8 (IL-8) υπάγεται στις χημειοκίνες, με κατεξοχήν χημειοτακτικό ρόλο σε ενεργοποιημένες φλεγμονώδεις αποκρίσεις, χαρακτηριστικές της γήρανσης, του καρκίνου, του άσθματος, των αυτοάνοσων νοσημάτων κλπ. Η ιντερλευκίνη 8 παράγεται από τα μακροφάγα (σημείο τραυματισμού, μόλυνσης) και ενεργοποιεί την ανοσολογική απόκριση, στρατολογώντας ουδετερόφιλα και Τ-λεμφοκύτταρα, στο σημείο της φλεγμονής, δρώντας σε δύο υποδοχείς της οικογένειας των GPCRs, τους CXCR1 και CXCR2. Επίσης, εκκρίνεται και από άλλους κυτταρικούς τύπους (ινοβλάστες, επιθηλιακά κύτταρα, ενδοθηλιακά, γηρασμένα, καρκινικά) και αλληλεπιδρά με διάφορα κύτταρα. Κατά τη γήρανση, μία κατάσταση μη αναστρέψιμης διακοπής του κυτταρικού κύκλου, ως απόκριση σε διάφορους τύπους στρες (τελομερή, οξειδωτικό στρες, ογκογόνα ερεθίσματα), προκύπτουν διακριτές φαινοτυπικές μεταβολές, συμπεριλαμβανομένων των αλλαγών στη γονιδιακή έκφραση, του μεταβολισμού και της ανάπτυξης ενός σύνθετου εκκριτικού φαινοτύπου (SASP), που περιλαμβάνει την έκκριση κυτοκινών, χημειοκινών (IL-6, IL-8), αυξητικών παραγόντων, αλλά και ενζύμων αποδόμησης της εξωκυττάριας μήτρας, μέσω των οποίων επιτυγχάνεται αυτοκρινής και παρακρινής δράση των γηρασμένων κυττάρων στο μικροπεριβάλλον του ιστού, στο οποίο ανήκουν. Στην περίπτωση του καρκίνου, η υπερέκφραση της ιντερλευκίνης 8 έχει συσχετιστεί με τη στρατολόγηση ειδικών κυττάρων με ανοσοκατασταλτική δράση (MDSCs, Treq), επαγωγή της ανάπτυξης, της καρκινικής βλαστικότητας, της αγγειογένεσης και της μετάστασης. Στην παρούσα διπλωματική εργασία αναπτύχθηκε δοκιμασία ELISA και μελετήθηκαν τα επίπεδα έκφρασης της ιντερλευκίνης 8 σε εθισμένα μέσα καλλιέργειας κυτταρικών σειρών νεαρών, γηρασμένων και καρκινικών κυττάρων. Από την ανάλυση πιστοποιήθηκε η έκφραση της IL-8 στις νεαρές κυτταρικές σειρές, ανθρώπινων ινοβλαστών FF95 (Y), μεσοσπονδύλιου δίσκου βοός 2178/3 (Y) και ανθρώπου 7AF (Y), καθώς και στα εθισμένα μέσα από τα καρκινικά κύτταρα, ανθρώπινου καρκινώματος A431 και A549 και ανθρώπινου ινοσαρκώματος HT1080. Εμφανώς πιο υψηλά επίπεδα έκφρασης ιντερλευκίνης 8 διαπιστώθηκαν στα εθισμένα μέσα γηρασμένων κυττάρων, ύστερα από ακτινοβόληση με γ-ακτινοβολία, ανθρώπινων ινοβλαστών FF95 (IS), κύτταρα μεσοσπονδύλιου δίσκου βοός 2178/3 (IS) και ανθρώπου 7AF (IS). Τα αποτελέσματα αυτά υποδεικνύουν το φλεγμονώδη χαρακτήρα των γηρασμένων κυττάρων και το ρόλο τους σε εκφυλιστικές παθήσεις.
Description
Keywords
Γήρανση, Τελομερή, Οξειδωτικό στρες, Ογκογόνα ερεθίσματα, Εξωκυττάρια μήτρα, Ιντερλευκίνη-8, Μακροφάγα, Ουδετερόφιλα, Ογκογονίδια, Καρκίνος, Καρκίνωμα, Σάρκωμα, Αγγειογένεση, Μετάσταση, Μεσοσπονδύλιος δίσκος, Ζελατινώδης πυρήνας, Ινώδης δακτύλιος, Ινοβλάστες, Επιθηλιακά κύτταρα, Σενολυτικοί παράγοντες
Citation