Αυτόματη αναγνώριση και διόρθωση γλώσσας πληκτρολόγησης σε δίγλωσσα πληκτρολόγια

Thumbnail Image
Date
Authors
Πετσανάς, Παρασκευάς
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Σε αυτή την διπλωματική εργασία μελετάται το φαινόμενο των σφαλμάτων διάταξης στους Έλληνες χρήστες υπολογιστή και προτείνεται και αξιολογείται μέθοδος για την αντιμετώπιση του. Σχεδόν όλοι οι Έλληνες χρήστες χρησιμοποιούν δύο διατάξεις πληκτρολογίου, την ελληνική και την αγγλική. Πολλές φορές οι χρήστες αυτοί πληκτρολογούν λέξεις με την λανθασμένη διάταξη. Αυτή η κατάσταση είναι ενοχλητική και οδηγεί σε σφάλματα με αποτέλεσμα να επηρεάζει την συνολική εμπειρία πληκτρολόγησης του χρήστη. Αρχικά παρατίθενται το θεωρητικό πλαίσιο, έρευνες που έχουνε γίνει πάνω σε αυτό το πεδίο και σχετικές εφαρμογές που μπορούν να υποστηρίξουν τον χρή- στη. Στην συνέχεια προτείνεται μέθοδος για την αντιμετώπιση του φαινομένου και σχεδιάζεται μια εφαρμογή με σκοπό να μελετηθεί το φαινόμενο αυτό στους Έλληνες χρήστες και να μετρηθεί η αποτελεσματικότητα της μεθόδου. Τέλος, μετά από μελέτη με χρήστες, σχολιάζονται τα αποτελέσματα που εξήχθησαν και γίνεται αξιολόγηση της εφαρμογής και του βαθμού στον οποίο πραγματικά υποστήριξε τους χρήστες. Η μελέτη χρηστών, με 24 συμμετέχοντες, έδειξε πως το το πρόβλημα είναι υπαρκτό στους Έλληνες χρήστες και επηρεάζει την αλληλεπίδρασή τους με τον υπολογιστή. Η μελέτη έδειξε επίσης πως η μέθοδος που προτείνεται είναι αποτε- λεσματική στη αντιμετώπιση των σφαλμάτων διάταξης και στην αυτόματη διόρ- θωσή τους και συνεπώς είναι ικανή να βελτιώσει την εμπειρία πληκτρολόγησης των χρηστών. Τα αποτελέσματα αυτής της εργασίας μπορούν να χρησιμοποιηθούν για πε- ραιτέρω μελέτη αυτού του φαινομένου σε μελλοντικές έρευνες.
Description
Keywords
Διάταξη πληκτρολογίου, Σφάλμα πληκτρολόγησης, Σφάλμα διάταξης πληκτρολογίου, Αλληλεπίδραση ανθρώπου-υπολογιστή
Citation